Producenci
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.drukartis.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drukartis.pl, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DRUKARTIS Agnieszka Kuryło a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

       II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.drukartis.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy drukartis.pl, działający pod adresem www.drukartis.pl, prowadzony jest przez DRUKARTIS Agnieszka Kuryło, Bondyrz 186b, 22-442 Adamów, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 922-117-14-95, REGON: 380681652.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do internetu, aktualna przeglądarka internetowa.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DRUKARTIS Agnieszka Kuryło zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.drukartis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Klient może złożyć zamówienie w sklepie po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, czyli „RODO”, „ORODO”, czy „GDPR”.

Rejestracja lub złożenie  zamówienia w sklepie internetowym www.drukartis.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez właściciela sklepu w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Właściciel sklepu świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

3. Administratorem Danych Osobowych jest Właściciel sklepu.

4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).

5. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Właściciela sklepu to:  imię,  nazwisko,  adres pocztowy,  adres e-mail,  numer telefonu,  lokalizację geograficzną,  dane techniczne dotyczące urządzeń za pomocą których uzyskano dostęp do Konta, dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),  identyfikator urządzenia mobilnego,  typ systemu operacyjnego,  typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę,  dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu,  historia zakupów i wybierane linki,  preferencje i wybory na przykład subskrypcje,  preferowany język i waluta,  informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.

6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe oraz kurierom (w związku z realizacją zamówienia). Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7. Korzystając ze Sklepu Użytkownik może wyrazić zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: https://drukartis.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres drukartis.ak@gmail.com ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

11. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Właściciela sklepu w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Właściciela sklepu skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Właściciela sklepu w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

12. Dane Osobowe Użytkowników zarejestrowanych są przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane Osobowe Użytkowników, którzy dokonali zakupu bez rejestracji są przetwarzane przez czas dwunastu miesięcy i usuwane pierwszego dnia kolejnego miesiąca.


13. DRUKARTIS Agnieszka Kuryło może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy klient:- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DRUKARTIS Agnieszka Kuryło za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię firmy DRUKRTIS       

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

15. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy DRUKARTIS, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w    zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

            IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.drukartis.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać między innymi opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.
 6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DRUKARTIS Agnieszka Kuryło umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia klienta do systemu informatycznego sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od 5 - 10 dni roboczych. W okresie zwiększonej liczby zamówień (święta, cykliczne wydarzenia itp.) lub braku towaru na magazynie. czas realizacji może się wydłużyć do 20 dni roboczych.

    V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej
- Paczkomatów

- Odbiór osobisty pod adresem: Bondyrz 186b, 22-442 Adamów – w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 18:00 – po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

 1. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

           Są one   uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

           Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w Zakładce

          „Czas i koszty dostawy”.

Termin realizacji dostawy wynosi:

 • Kurier: 1 dzień roboczy,
 • InPost: 3 dni robocze, które liczy się od dnia zrealizowania zamówienia.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.drukartis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz ogólnych warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 1. Zamówienia powyżej 10 sztuk są pakowane zbiorczo.
 2. Zamówienia, w których znajdują się szklane elementy (kubki) wysyłane za pośrednictwem kuriera ze specjalnym oznaczeniem ,,uwaga szkło”,klienci są zobowiązani do sprawdzenia przesyłki przy kurierze w celu złożenia reklamacji jeżeli przesyłka zostanie dostarczona uszkodzona.

       VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podawane są cenami brutto do zapłaty w polskich złotych

          Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

          - przelew bankowy

          - płatność za pobraniem

          - płatność w systemie Przelewy24

          - przelew natychmiastowy – obsługiwany przez sysem Płatności Shoper

            Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

                                         VII. Prawo odstąpienia od umowy

1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ( Bondyrz 186b, 22-442 Adamów, shop@drukartis.pl, telefon: +48 531 821 260) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres DRUKARTIS Agnieszka Kuryło, Bondyrz 186b, 22-442 Adamów  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

   VIII. Reklamacje dotyczące towarów

 1. DRUKARTIS Agnieszka Kuryło jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Bondyrz 186b, 22-442 Adamów, shop@drukartis.pl. Firma DRUKARTIS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

DRUKARTIS Agnieszka Kuryło nie jest producentem towarów. Firma DRUKARTIS nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru.

– po złożeniu zamówienia przez klienta i zmianie statusu na „W trakcie realizacji” drukartis.pl nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez klienta

– kolory odzieży dostępne w ofercie sklepu drukartis.pl z przyczyn technicznych oraz operacyjnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru tkaniny. Wynika to z różnić w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach komputerów oraz odstępstwa w kolorystyce u różnych producentów tekstyliów

– wizualizacja produktu oraz nadruku zawarta w aplikacji internetowej drukartis.pl/produkt/koszulka/ ma charakter przybliżony i stanowi jedynie ilustrację rzeczywistego wyglądu produktu oraz rzeczywistego wyglądu nadruku.

– możliwość zaistnienia rozbieżności pomiędzy rozmiarami w danych, ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) do 15% wymiarów w danej grupie rozmiarowej. Wynika to z rozbieżności w danych grupach rozmiarowych wśród producentów tekstyliów, z których produktów korzysta drukartis.pl

– dostawa odbywa się zazwyczaj w terminie pięciu dni roboczych od zmiany statusu zamówienia z „Oczekujące” na „W trakcie realizacji”. DRUKARTIS zastrzega sobie, że okres ten ze względów produkcyjnych może bez wcześniejszego poinformowania Nabywcy wydłużyć się do 15 dni roboczych od otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia

– nie ponosimy odpowiedzialności za materiały dostarczone przez klienta

    IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. drukartis.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić drukartis.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres Bondyrz 186b, 22-442 Adamów,  shop@drukartis.pl
 4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 5. Firma DRUKARTIS  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

    X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DRUKARTIS Agnieszka Kuryło a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DRUKARTS Agnieszka Kuryło a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy DRUKARTIS
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl